برچسب: اسکن با پردازش تصویر

اسکن مدارک با استفاده از OpenCV و Python

در این پست قصد داریم با استفاده از OpenCV و Python، برنامه اسکنی شبیه به آنچه که در گوش های امروزی وجود دارد بنویسیم. در پست پیشین (تبدیل Perspective با استفاده از مختصات اولیه و نهایی ۴ نقطه از تصویر)، برنامه ای برای تبدیل حالت پرسپکتیو نوشته شد و از...