برچسب: بررسی GPIO میکرو STM32F103RET6 در STM32CubeMx

آموزش stm32 قسمت چهارم(بررسی GPIO میکرو STM32F103RET6 در STM32CubeMx و پروژه چشمک زن)

در آموزش های قبلی ( آموزش۱ و آموزش۲ و آموزش۳)  یک پروژه را برای نرم افزاز مورد نظرمان تولید کردیم. دراین آموزش با بخش های اولیه میکرو که در نرم افزار STM32CubeMx در قسمتPinout است کار کنیم و یک پروژه چشمک زن بسازیم. برای شروع کار ما با سه قسمت SYS و GPIO و...