آموزش stm32 قسمت چهارم(بررسی GPIO میکرو STM32F103RET6 در STM32CubeMx و پروژه چشمک زن)

در آموزش های قبلی ( آموزش1 و آموزش2 و آموزش3)  یک پروژه را برای نرم افزاز مورد نظرمان تولید کردیم. دراین آموزش با بخش های اولیه میکرو که در نرم افزار STM32CubeMx در قسمتPinout است کار کنیم و یک پروژه چشمک زن بسازیم. برای شروع کار ما با سه قسمت SYS و GPIO و...