برچسب: ANDROID

آموزش چند نکته از اندروید

براي استارت زدن يک اکتيويتي از کد زير استفاده کنيد: Intent myIntent = new Intent(Activity1.this,Activity2); startActivity(myIntent); براي گرفتن ديتا از اکتيويتي اول که به محض شروع برنامه اجرا ميشود و پردازش هايي را انجام مي دهد و سپس بايد نتيجه را به اکتيويتي دوم که اکتيويتي اصلي است بفرستد مثلا...